Mikro Besinler Nedir?

Mikro Besinler Nedir?

Mikro Besin Beslenmesi

Toprak testleri ve bitki analizlerinin artan kullanımı ile mikro besin eksiklikleri birçok toprakta tespit edilmiştir. Mikro besinlerin araziye katkılarını sınırlayan sebeplerden bazıları şöyledir:

 • Yüksek verimli ürün taleplerinin, topraktan mikro besinleri kaldırması

 • Düşük miktarlarda mikro besin kontaminantı içeren yüksek analizli NPK gübrelerinin artan kullanımı
 • Gübre teknolojisindeki ilerlemeler, artık mikro besin katkısını azaltır.

Bu faktörler, tam ve dengeli beslenmeye ulaşmak için, mikro besinlerin kullanımı ve gereksinimindeki önemli artışın başlıca sebeplerindendir.

Mikro besinler en az makro besinler kadar önemli olmakla birlikte ihtiyaç duyulan miktar daha azdır.

Bor

Bor (B), öncelikle toprak çözeltilerinde, yaygın bir şekilde bitkiler tarafından tutulan BO3-3 anyonu olarak bulunur. Membran stabilitesini etkileyen en önemli mikro besinlerden biri olan Bor, bitki hücre membranlarının yapısal ve fonksiyonel bütünlüğünü destekler. Bor eksikliğine ilişkin belirtiler ilk olarak büyüme noktalarında görünür ve bazı toprak türleri, bor eksikliklerine daha eğilimlidir.

Bakır

Bakır (Cu), çeşitli bitki büyüme süreçlerinde enzimleri harekete geçirir ve reaksiyonları katalize eder. Bakırın varlığı, A vitamini üretimi ile yakından bağlantılıdır ve başarılı protein sentezinin sağlanmasına yardımcı olur.

Demir

Demir (Fe), ürünün büyümesi ve gıda üretimi için gereklidir. Bitkiler, demir-iki (Fe2+) katyonu olarak demir alır. Demir, enerji transferi, azot azaltma ve fiksasyon ve lignin oluşumu ile ilişkili birçok enzimin bir bileşenidir.

Manganez

Manganez (Mn), öncelikle bitkilerdeki enzim sistemlerinin bir parçası olarak işlev görür. Önemli birçok metabolik reaksiyonu harekete geçirir ve fotosentezde doğrudan rol oynar. Manganez, fosfor (P) ve kalsiyum (Ca) varlığını arttırırken bir taraftan da çimlenmeyi ve olgunlaşmayı hızlandırır.

Molibden

Molibden (Mo), toprakta bulunan bir iz elementtir ve enzim nitrat redüktazın sentezi ve aktivitesi için gereklidir. Baklagiller kök modüllerinde Rhizobia bakterisi ile simbiyotik azot (N) fiksasyonu işlemi için molibden hayati önem taşımaktadır. Molibdenin bitki büyümesini optimize etmedeki önemi dikkate alındığında, çoğu tarımsal ekim alanlarında Mo eksikliklerinin nispeten nadir olması şanslı bir durumdur.

Çinko

Çinko (Zn), bitkiler tarafından divalent Zn+2 katyonu olarak alınır. Bitkiler için önemli olarak tespit edilen ilk mikro besinlerden biri ve verimi sınırlayan en yaygın mikro besinlerden biri olmuştur. Çinkonun sadece küçük miktarlarda gerekli olmasına rağmen, yüksek oranlarda verim bu küçük miktar eklenmeden mümkün değildir.

Klor

Bitkiler, kloru (CI) klor (CI-) anyon olarak alır. Bitkideki enerji reaksiyonlarında aktiftir. Topraklardaki birçok CI-, ana materyallerde, deniz aerosolleri ve volkanik emisyonlarda kapana takılan tuzdan gelmektedir. Mikro besin olarak sınıflandırılan, CI- tüm bitkiler tarafından az miktarlarda gereklidir.

Nikel

Nikel (Ni), 20. yüzyılın sonlarında önemli bitki besin öğeleri listesine eklendi. Nikel, üreaz enzimin bir bileşeni olduğu için bitki N metabolizmasında önemlidir. Nikelin olmaması, üreaz dönüşümü mümkün değildir.  Yaklaşık 1.1ppm olarak görülen kritik düzeyle birlikte çok az miktarlarda gereklidir.

Mikro Besinlere Ürün Yanıtı

Bitkiler, belirli mikro besinler açısından gereksinimlerine göre farklılık gösterir. Sağ taraftaki tablo, seçilmiş ürünlerin mikro besinlere olan bağıl yanıt tahminini gösterir. Düşük, orta ve yüksek oranları, bağıl yanıt verme derecesini belirtmek için kullanılır.

Seçilmiş Ürünlerin Mikro Besinlere Bağıl Yanıt Verebilirliği

  

Karma Gübreli Uygulama

Ürünler açısından mikro besin uygulamasının en yaygın yöntemi toprak uygulamasıdır. Tavsiye edilen uygulama oranları, genellikle dönüme 1 kg’dan daha azdır (element bazında) dolayısıyla mikro besin kaynaklarının tarlada ayrı ayrı düzenli uygulaması zor olmaktadır. Bu nedenle, hem granül hem de sıvı NPK gübreleri genellikle mikro besinlerin taşıyıcıları olarak kullanılır. Karma gübrelere mikro besinlerin eklenmesi, elverişli bir uygulama yöntemidir ve geleneksel uygulama ekipmanıyla daha düzgün dağılım sağlar. Ayrıca, ayrı bir uygulama ortadan kaldırılarak maliyetlerde düşürülür. Mikro besinleri, karma gübrelerle uygulamaya yönelik dört yöntem bulunmaktadır ve bunlar şöyledir:

 • Granül gübrelerle birleştirme: Üretim sırasında birleştirme, granül NPK gübreleri genelinde mikro besinlerin düzgün dağılımı ile sonuçlanır
 • Granül gübrelerle toplu harmanlama: Toplu harmanlama, tavsiye edilen mikro besin oranlarını sağlayan gübre derecelerini meydana getirir. Ne yazık ki, besin ayrımı yaygındır ve bu da düzensiz besin dağılımı ile sonuçlanır.
 • Granül gübre üzerine kaplama: Toz haline getirilmiş mikro besinlerin granül NPK gübreleri üzerine kaplanması, ayrım olasılığını azaltır.
 • Sıvı gübrelerle karıştırma: Mikro besinleri sıvı gübrelerle karıştırmak, en popüler uygulama yöntemi haline gelmiştir. Uyumluluk testlerinin, sıvı gübre ile mikro besinlerin tank karıştırma işlemleri denenmeden önce yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Süspansiyon gübreler ayrıca mikro besin taşıyıcılar olarak kullanılmaktadır.

Yaprak sprey gübreleri

Yaprak sprey gübreleri, birçok ürün için mikro besinleri özellikle demir ve manganezi uygulamak için yaygın olarak kullanılır. Çözünebilir inorganik tuzlar genellikle, yaprak sprey gübrelerindeki sentetik şelatlar kadar etkilidir. Şüphelenilen mikro besin eksiklikleri, bir veya daha fazlamikro besinli sıvı yapraktan püskürtme gübresi denemeleri ile tespit edilebilir ancak doku örneklemesi, büyüme mevsimindeki eksiklikleri tespit etmenin en yaygın yöntemidir. Eksiklik semptomlarının giderilmesi genellikle ilk birkaç gün içerisinde gerçekleşir ve sonrasında tüm tarla, uygun mikro besin kaynağı ile gübrelenir. Mikro besin kaynağının yapraklara tutunmasını arttırmak için yayıcı-yapıştırıcı maddelerin yaprak sprey gübrelerine eklenmesi önerilir. Yüksek tuz konsantrasyonları veya belirli bileşenlerin yaprak sprey gübrelerine eklenmesi nedeniyle oluşabilecek yaprak yanmasından dolayı uyarı kullanılmalıdır.

Yaprak sprey gübrelerinin avantajları

 • Uygulama oranları, toprak uygulaması için olan oranlardan çok daha düşüktür.
 • Düzenli uygulama kolayca elde edilir.
 • Uygulanan besin öğesine neredeyse anında yanıt verilir ve böylece eksiklikler büyüme mevsiminde giderilebilir.

Yaprak sprey gübrelerinin dezavantajları

 • Yaprak sprey gübresinin tuz konsantrasyonları çok yüksek olduğunda yaprak yanması meydana gelebilir.
 • Bitkiler küçük ve yaprak yüzeyi yaprak emilimi için yetersiz olduğunda besin talebi genellikle yüksek olur.
 • Eksiklik semptomları ortaya çıkana kadar yaprak sprey gübreleme işlemi ertelenirse maksimum verim mümkün olmayabilir.
 • Yaprak sprey gübrelerinde az miktarda kalıntı etkisi bulunur.
 • Pestisit sprey uygulamaları ile birleştirilemediği sürece birden fazla spreye ihtiyaç duyulduğunda uygulama maliyetleri daha yüksek olur.

Mikro Besin Oranları

Bor

Borun tavsiye edilen uygulama oranları, nispeten düşüktür (0.5 ila 2 kg/ha), ancak birçok bitkideki bor eksikliği ile toksisite arasındaki oran sınırlı olduğundan dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Borun tarlada düzenli uygulanması yukarıda belirtilen nedenle çok önemlidir. Borlanmış NPK gübreleri (fabrikada birleştirilmiş bor kaynaklarını içerenler), çoğu toplu harmanlanmış gübreden daha düzgün bir uygulama sağlayacaktır. Yaprak sprey gübreleri de nispeten düzgün bir uygulama sağlar ancak maliyetler genellikle daha yüksektir.

Öncelikle, mevcut bor seviyesini değerlendirmek ve sonrasında ise olası kalıntı etkilerini (artış) tespit etmek amacıyla toprak testleri bor gübreleme programlarına dahil edilmelidir. Bor için en yaygın toprak testi, sıcak suda çözünür testtir. Bu testi gerçekleştirmek, diğer birçok mikro besin toprak testinden daha zordur ancak çoğu bor yanıt verisi ile ilişkilendirilmiştir.

Bakır

Tavsiye edilen bakır oranları, CuSO4 veya ince öğütülmüş CuO olarak 3 ila 10 Ib/akr aralığında değişir. Uygulanan bakırın kalıntı etkileri, uygulamadan sonraki sekiz yıla kadar belirtilen yanıtlarla birlikte çok belirgindir. Bu kalıntı etkilerinden dolayı, olası bakır birikimlerinin bakır gübrelerinin uygulandığı topraklardaki toksik seviyelere göre denetlenmesi açısından toprak testleri önem taşır.

Bitki dokularındaki bakır seviyelerini denetlemek için ayrıca bitki analizleri de kullanılabilir. Bakır uygulamaları, mevcut seviyeler eksiklik aralığını aştığında azaltılmalı veya sonlandırılmalıdır.

Demir

Birçok demir kaynağının toprak uygulamaları genellikle ürünler için etkili değildir bu yüzden yaprak sprey gübreleri tavsiye edilen uygulama yöntemidir. 20 ila 40 galon / akr oranında %3 ila 4 oranında FeSO4 solüsyonunun sprey uygulamaları, demir eksikliklerini gidermek için kullanılır.  Uygulama oranı yaprakları ıslatmaya yetecek kadar yüksek olmalıdır.

Demir klorozunun giderilmesi için birden fazla yaprak sprey gübre uygulaması gerekebilir. Bitkinin artan demir emilimi için bitki yapraklarına spreyin tutunmasını arttırmak için yayıcı-yapıştırıcı bir maddenin spreye dahil edilmesi önerilir.

Manganez

Tavsiye edilen uygulama oranı aralığı, genellikle MnSO4 olarak 2 ila 20 kg/ha manganez aralığında değişir. MnO’nun uygulama oranları, ince toz olarak veya NPK gübrelerinde uygulandığında benzer olacaktır. Uygulanan manganezin var olmayan tetravalan forma (MnO2’de olduğu gibi) olan oksidasyon oranı azaldığından asit oluşturan gübrelerle birlikte manganez kaynaklarının şerit uygulaması, uygulanan manganezin daha etkin bir şekilde kullanılmasına yol açar.

Bu, uygulanan manganezin daha etkin bir şekilde kullanılmasına yol açar, çünkü tatbik edilen manganezin elverişsiz tetravalan forma (Mn02‘de olduğu gibi) oksidasyon oranı azalır.

Aynı sebepten uygulanan manganezin herhangi bir kalıntı etkisi bulunmaz, bu nedenle yıllık uygulamalara ihtiyaç duyulur. MnSO4  yaprak sprey gübresi uygulamaları da kullanılmakta olup toprak uygulamalarından daha düşük oranlar gerektirmektedir.

Molibden

Tavsiye edilen molibden oranları, diğer mikro besinler açısından olanlara kıyasla çok daha düşüktür, bu nedenle düzenli uygulama çok önemlidir. Ekimden önce veya otlaklara molibdenlenmiş fosfat gübrelerinin serpme uygulaması, molibden eksikliklerini gidermek için kullanılmıştır. Çözülebilir molibden kaynakları, toprağın işlenmesinden önce düzenli bir uygulama elde etmek için toprak yüzeyine püskürtülebilir.

Tohum uygulaması, molibden uygulamasının en yaygın yöntemidir. Molibden kaynakları, yapıştırıcı bir madde ve/veya kondisyonlayıcı ile tohumun üzerine kaplanır. Bu yöntem, düzenli bir uygulama sağlar ve yeterli molibden elde etmek için yeterli miktarlarda molibden tohumla kaplanabilir.

Çinko

Tavsiye edilen çinko oranları genellikle 1 ila 10 kg/ha aralığında değişir. Şerit veya serpme uygulamaları kullanılır ancak yaprak gübre uygulamaları da etkilidir. Başlangıç gübrelerle birlikte çinko kaynaklarının şerit uygulamaları, çapa ürünleri için yaygın bir uygulamadır.

20 ila 30 galon / akr oranında uygulanan %0.5 oranında ZnSO4 solüsyonunun yaprak sprey uygulamaları da yeterli miktarda çinko temin edecektir ancak bazı uygulamalar gerekli olabilir.

Bakır ile birlikte olduğu gibi, uygulamadan en az 5 yıl sonra bulunan yanıtları ile birlikte, uygulanan çinkonun kalıntı etkileri önemlidir.  Bu kalıntı etkilerinden dolayı, mevcut çinkonun toprak testi seviyeleri genellikle çeşitli uygulamaların ardından yükselir. Birçok devlet, bu kalıntı etkilerinden dolayı tavsiye edilen çinko uygulama oranlarını düşürmüştür.

Kaynak:IPNI

Etiketler: Organik Sıvı Gübre, sıvı gübre, organik gübre, seleda gübre, dap, azotlu gübre, gübre fiyatları, gübre önerileri, katı gübre, gübreler, gübre çeşitleri, gübreleme programları, Şelatlı, Şelatlı gübre, azotlu gübre
Şubat 15, 2019
Listeye dön
Çerez Kullanımı