KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasının (bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır)  amacı, SELEDA BİYOGAZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne ait “www.gübrekapimda.com” internet sitesinin kullanımı, online mal/ürün satın alınması gibi aşamalarda SELEDA BİYOGAZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne (bundan böyle “Seleda” olarak anılacaktır) ile paylaşılan, iletilen, aktarılan, temin edilen ve temin edilmesi muhtemel kişisel bilgilerin (ad soyad, doğum tarihi bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi gibi) ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel veri tanımına giren/girebilecek her türlü bilgi ve verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gizlilik ve güvenliğinin öneminin farkındalığıyla işlenmesine ilişkin koşul ve şartları düzenlemektir.

 

Seleda’ya aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Seleda, KVKK madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin, Alıcılarımızın ve internet sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

 

Şirketimiz, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 
Üyelik veya İnternet Sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Şirketimiz tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. 

Seleda’nın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Seleda, kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsediği hukuka uygunluk, dürüstlük ve açıklık ilkelerini, KVKK madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları Alıcıların/Müşterilerin/Kullanıcıların dikkatine sunar.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Seleda, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz, Seleda olarak sunulan hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi ve/veya hakların kullanılabilmesi; ve mevcut hizmetlerin geliştirilebilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulabilmesi amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında işlenebilmekte, toplanabilmekte, muhafaza edilebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Tüm bunlar ile birlikte kişisel verileriniz, kimliğiniz ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Şirketimiz bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Şirketimiz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 

Şirketimiz talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirketimiz tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya İnternet Sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Şirketimiz ve/veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, müşterilerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. 

 

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında da işlenebilmekte, toplanabilmekte, muhafaza edilebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Alıcılara/Müşterilere/Kullanıcılara ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kural olarak Alıcıların/Müşterilerin/Kullanıcıların izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak Alıcının/Müşterinin/Kullanıcının onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Seleda, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

-          Mesafeli satış sözleşmesi veya varsa taraflar arasında akdedilmiş diğer sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

-          Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla Alıcılar/Müşteriler/Kullanıcılar ile ilgili bilgi talep edilmesi,

-           Alıcıların/Müşterilerin/Kullanıcıların haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.

İşbu Politikada belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşlarına, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, hizmet alınan kişilere veya diğer üçüncü kişilere; yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilecektir.

Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere, KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel veri aktarımı yapılabilecektir.

Alıcının/Müşterinin/Kullanıcının, Seleda’ya üçüncü şahıslara ait ve kişisel veri niteliğini haiz bilgiler aktarması durumunda; Alıcı/Müşteri/Kullanıcı ilgili gerçek kişiden veri alırken KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak gerekleri yapmak, bu kişileri aydınlatmak ve verilerin işlenmesi ve aktarımı hususunda açık rızalarını almak/almış olmak zorundadır. Bununla ilgili olarak Seleda’nın kişisel veri sahibi gerçek kişiye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfayı ile Seleda’ya aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

-          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-          6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-          KVKK’nın 5. ve 6. Maddeler kapsamında bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi Alıcılar/Müşteriler/Kullanıcılar, yukarıda sayılan haklarını ve taleplerini Seleda’ya bildirebilecektir. Bu kapsamda Alıcı/Müşteri/Kullanıcı, KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla;

-          Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

-          İmza beyannamesi eklenerek posta yoluyla,

-          Noter vasıtasıyla,

-          Başvuru sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalanarak belirtilen KEP adresine göndererek,

kimliğini ve ilgisini ispatlamak suretiyle başvurabilir.

Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

Şirketimiz, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ 

Şirketimiz, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. 
İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. 

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği Şirketimiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığına karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir. 

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır. 

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz. 

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ 

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz Şirketimiz tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 (altmış) gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebileceğiniz ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

 

E-POSTA GÜVENLİĞİ 

Şirketimizin Müşteri Hizmetleri'ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Şirketimiz e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

FİKRİ MÜLKİYET

İnternet Sitemizde yer alabilecek kişi ya da yer resimleri Seleda’nın mülkiyetinde olup, sadece Seleda’nın yazılı izni ile kullanılabilecektir. Fikri mülkiyete konu olabilecek hususların izinsiz kullanılması başta telif hakkı, marka, gizlilik ve/veya reklam faaliyetlerini düzenleyen yasalar olmak üzere ilgili yasaların ihlali olarak nitelendirilecektir.

Aksi belirtilmedikçe, hiçbir sınırlama olmadan, tüm metinler, görüntüler, makaleler, fotoğraflar, çizimler ve diğer grafik materyalleri, isimler, logolar, markalar ve hizmet markaları da dahil olmak üzere İnternet Sitemizde gösterilebilecek her türlü materyal Seleda’nın ve/veya bağlı şirketinin, iştirakinin ya da lisansörünün mülkiyeti altındadır ve hakları; telif hakkı, marka ve diğer endüstriyel mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Bu materyalleri ya da bunların herhangi bir bölümünü çoğaltmanız, yeniden iletmeniz, dağıtmanız, yayınlamanız, satmanız, yayımlamanız yasaktır.

İnternet Sitemiz kapsamında fikri mülkiyete konu olabilecek hususlar, Seleda’nın zımni olarak ya da fiili olarak gerçek ve tüzel kişilerin hak sahibi olmasına izin verdiği anlamına gelecek şekilde yorumlanamaz. İnternet Sitemizde yer alabilecek fikri mülkiyete konu hakların, ticari markaların ve bunlara ait içeriğin kullanılması yasaktır. 


Seleda, İnternet Sitesindeki materyalleri istediği zaman değiştirme veya silme hakkını saklı tutar.

DESTEKLENMEYEN HALLER

İnternet Sitemiz, Seleda’nın kontrolü altında olmayan diğer uygulamalara ya da internet sitelerine bağlantılar ya da atıflar içerebilir. Seleda, bu ilgili internet sitelerinin/uygulamaların ya da bağlantı verilen internet sitesindeki/uygulamalardaki bağlantıların içeriğinden sorumlu değildir.

ÇEREZLER

Çerezler; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım varsa üyelik parolanızı kaydeden ve üyelik oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve İnternet Sitemizi daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

TABİ OLDUĞU HUKUK VE YARGI YERİ

İşbu Politika kapsamında doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Politikadan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

 

Unvan : Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres  : Mustafa Kemal Mahallesi 2119. Sokak No: 3/3 Çankaya Ankara

Eposta: [email protected]

 

Çerez Kullanımı