MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) aşağıda adresi ve bilgileri belirtilen Alıcı ile Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2119. Sokak No: 3/3 Çankaya Ankara adresinde bulunan Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda imzalanmıştır. 

 

1.1.  ALICI;

 

Teslim Edilecek Kişi:                         (bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır)

Teslimat Adresi:

Telefon:

E-Posta Adresi:

 

2.TANIMLAR

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

Bakan                             : Gümrük ve Ticaret Bakanı'nı

Bakanlık                         : Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı'nı

Kanun                            : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u

Yönetmelik                     : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ni

Hizmet                           :Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu

Satıcı                               :Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi

Alıcı                                 :Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

İnternet Sitesi                 : SATICI'ya ait internet sitesini,

Sipariş Veren                : Bir mal veya hizmeti SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

Taraflar                          :SATICI ve ALICI'yı,

Sözleşme                         : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

Mal/Ürün                        : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

3.KONU

 

İşbu Sözleşmenin konusu; ALICI'nın, SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Malın/Ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

Listelenen ve İnternet Sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

       

4. SATICI BİLGİLERİ

 

Unvanı                        :  Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres              : Mustafa Kemal Mahallesi 2119. Sokak No: 3/3 Çankaya Ankara

E-posta           : [email protected]

Telefon           : 0(288) 427 50 00

 

İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

5. FATURA BİLGİLERİ

 

Adı/Soyadı/Unvanı    :  …………..

Adres                          : …………….

E-posta                       : ……………………….

Telefon                       : ……………………….

Fax                             :………………………..

 

Fatura, sipariş edilen Malın/Ürünün teslimatı sırasında, teslimat adresine Mal/Ürün ile birlikte teslim edilecektir. Elektronik fatura sisteminin ve/veya e-arşiv sisteminin tercih edilmesi durumunda elektronik fatura uygulanacaktır.

 

 

6. SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN BİLGİLERİ

 

6.1. Malın/Ürünün, türü, miktarı, marka, modeli, adedi gibi temel özellikleri SATICI’ya ait İnternet Sitesinde yer almaktadır. Listelenen ve İnternet Sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

6.2. Sözleşme konusu Malın/Ürünün tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

 

Mal/Ürün Adı

Adet

Fiyat (KDV Dahil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatura Adresi:

 

Sipariş Tarihi:

 

Teslim Şekli: ALICI’ya teslim

 

6.3. Mal/Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim, harç gibi diğer ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

6.4. ALICI, işbu Sözleşmede yer alan bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olduğunu, bilgilerin eksik ya da yanlış olması nedeniyle oluşan ve/veya oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi durdurma hakkına sahiptir. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon veya e-posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurabilir. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmemesi ya da SATICI tarafından ALICI’ya ulaşılamamış olması halinde SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

 

7. GENEL HÜKÜMLER

 

7.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde Sözleşme konusu Malın/Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, işbu Sözleşmenin kurulmasından önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen Mala/Ürüne ait temel özellikleri, Malın/Ürünün vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.2. Sözleşme konusu her bir Mal/Ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri ve/veya teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde Malın/Ürünün, SATICI’nın kusuru ile ALICI'ya teslim edilememesi durumunda, ALICI'nın Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

 

7.3. SATICI, Sözleşme konusu Malı/Ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.4. SATICI, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Mal/Ürün tedarik edebilir.

 

7.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Mal/Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın Sözleşme konusu Malı/Ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.6. ALICI, Sözleşme konusu Malın/Ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Mal/Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusuMalı/Ürünü 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Malı/Ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Malın/Ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, Mal/ürün tutarı 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Mal/ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.8. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI'ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle SATICI'nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

7.9. ALICI, Sözleşme konusu mal/ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura aslı iade edilmelidir.

 

7.10. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI'ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI'dan talep edebilir. ALICI'nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

7.11. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI'nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

7.12. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.

 

7.13. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

7.14. SATICI'ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI'nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI'ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

7.15. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

7.16. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşmenin ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 

-          SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

-          Malların/Ürünlerin İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

-          SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

-          Mallar/Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

-          Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Malların/Ürünlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),

-          Malların/Ürünlerin ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

-          Mallar/Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,

-          ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler/Mallar ve diğer mal-hizmetler,

-          ALICI'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceği,

-          Cayma hakkı olan Mallar/Ürünler'de, Mal/Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

-          Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Malları/Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

-          Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

8.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

-  sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

8.2. ALICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü Mal/Ürüne ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

8.3. ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

8.4. ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

8.5. Internet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

8.6. Internet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

 

9. CAYMA HAKKI

 

9.1. ALICI; Malın/Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, SATICI'ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Malın/Ürünün ambalajının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olması koşuluyla malı reddederek Sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI' ya aittir. Ancak işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan 'cayma-iptal-iade koşulları' hükümleri saklıdır.  ALICI, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

9.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve Malın/Ürünün işbu Sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Mallar/Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde; 

 

9.2.1. Üçüncü kişiye veya ALICI'ya teslim edilen Malın/Ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

9.2.2.  İade edilecek Malların/ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

9.3.  SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI' ya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 

9.4.  ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI' nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde Malın/Ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

 

9.5. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 

10. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

10.1. ALICI'nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan Mallar/Ürünler, tek kullanımlık Mallar/Ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI'ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan Mallar/Ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Mallar/ürünler, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

10.2. ALICI’nın SATICI’dan sipariş ettiği bütün Malların/Ürünlerin iade edilebilmesi ve/veya değiştirilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

 

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

12.1. Bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

 

12.2. Taraflar, Sözlesmenin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICInın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda ALICInın ve SATICInın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

  

13. YÜRÜRLÜK

 

ALICI, İnternet Sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşmenin İnternet Sitesinde ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

 

Çerez Kullanımı